Nemáte ještě registrovaného svého skutečného majitele? Pozor na situaci hlasovacích práv a zákaz výplaty podílu na zisku!

Od 1. 6. 2021 je účinný zcela nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. S přijetím zákona se evidence skutečných vlastníků stane částečně veřejně dostupnou. Některé údaje z této evidence bude možné získat formou elektronického výpisu stejně jako v případě informací z obchodního rejstříku.

Zákon zároveň stanovuje nově za nesplnění povinnosti evidence skutečného vlastníka významné sankce peněžního i nepeněžního charakteru:

1. Peněžní sankce

Přestupku se dopustí osoba tím, že nezajistí ani na výzvu zápis žádného údaje do evidence skutečných majitelů, nebo nezajistí požadovaný zápis ani do 15 dnů od právní moci rozhodnutí soudu o nesrovnalosti, aby byly do evidence skutečných majitelů zapsány nové údaje. Za každý z výše uvedených případů může být jednotlivě uložena pokuta až do výše 500.000 Kč.

2. Nemožnost výplaty podílu na prospěchu

Zákon dále počítá s tím, že pokud obchodní korporace nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného skutečného majitele, nesmí tato korporace vyplatit podíl na prospěchu (na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku) z této obchodní korporace jemu ani osobě, jejíž je rovněž skutečným majitelem. Tato sankce platí bez dalšího už od 1. 6. 2021, tzn. bez ohledu na řízení o nesrovnalosti. Stejně tak nesmí obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu také osobě, jež nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

3. Nemožnost výkonu hlasovacích práv

Dále zákon počítá s tím, že není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník on, ani právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem a tyto osoby ani nesmí vykonávat hlasovací práva při rozhodování nejvyššího orgánu nebo v jeho působnosti, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.