Nabízíme vám víc než jen služby

Změny ve společnostech

Provedeme přímý zápis změn do obchodního rejstříku ihned poté, co dochází ke změnám ve společnosti, například k převodu podílů, odvolání a volbě nového jednatele, zvýšení základního kapitálu (viz příklady níže) a současně zajistíme správnost všech příslušných dokumentů a následně jsme oprávněni příslušné změny okamžitě na počkání přímo zapsat do obchodního rejstříku.

Zápis převodu podílů, změny jednatele (a jiných změn) do obchodního rejstříku přímo notářkou možný ihned při jednání.

Vydání aktuálního výpisu z OR po změnách.

Podmínkou je sepis notářského zápisu, jehož obsahem jsou příslušné změny.

Jsme schopni Vám zajistit komplexní právní servis včetně přípravy příslušných dokumentů i v souvislosti s akvizicemi a dalšími změnami v majetkové struktuře společnosti, zejména:

převod podílu („koupě/prodej“ společnosti)
koupě závodu či jednotlivých aktiv společnosti.

Zakládání společností a jiných právnických osob

 

Zakládání společností a jiných právnických osob
V naší kanceláři Vám poradíme a pomůžeme s celým procesem založení a vzniku právnické osoby. Zkonzultujeme s Vámi vaše požadavky a na základě toho připravíme zakladatelské dokumenty související listiny, případně za Vás vyřídíme i živnostenské oprávnění.

Můžeme následně právnickou osobu přímo zapsat do obchodního rejstříku.

Společnost umíme založit a zapsat přímo do obchodního rejstříku i během jediného dne.

Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem

 

Notář provádí zápis do obchodního rejstříku na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis a na základě jím sepsaného podkladového notářského zápisu.

Zápis je rychlý, zpravidla okamžitý, neboť notář na rozdíl od rejstříkového soudu nevede žádné řízení.

Celý proces je levnější, neboť u notáře se vybírá nižší soudní poplatek..

Převody nemovitostí a notářské úschovy

 

Převody majetku

Naše kancelář pro Vás připraví potřebné dokumenty, ať již potřebujete Váš majetek prodat/koupit, darovat či směnit. Bude-li smlouva o převodu sepsána ve formě notářského zápisu, jedná se o veřejnou listinu. Připravíme též příslušné související listiny, včetně návrhu na vklad do katastru, a zastoupíme Vás při vkladovém řízení.

Notářská úschova

Zaplacení kupní ceny můžeme zajistit prostřednictvím notářské úschovy peněz a příslušných listin.

Kupující má v takovém případě jistotu, že peníze budou vyplaceny až poté, kdy bude v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník, a prodávající má naproti tomu jistotu, že nedojde k přepisu, aniž by byla kupní cena zaplacena.

(Před)manželská smlouva (zúžení/rozšíření společného jmění manželů)

 

Uzavřením (před)manželské smlouvy lze např. ochránit jednoho manžela před dluhy a následnými exekucemi z podnikání druhého manžela či předejít sporům o majetek v případě rozvodu manželství.

(Před)manželská smlouva vyžaduje formu notářského zápisu.

Manželé či snoubenci se mohou dohodnout na zveřejnění této smlouvy v seznamu manželských smluv.

V takovém případě se mohou této smlouvy dovolávat i vůči třetím osobám, i pokud s touto smlouvou nebyly seznámeny.

Ověřování a výpisy z rejstříků

 

Potřebujete-li ověřit podpis či listinu nebo vyhotovit výpis, prosím, dostavte se i bez předchozího objednání do naši notářské kanceláře.

Má-li být příslušná listina použita v zahraničí, informujte o této skutečnosti předem.

Pro více informací o dalších námi poskytovaných službách nás kontaktujte.

Dále pak jako kontaktní místo Czech POINT vyhotovíme především výpisy z veřejných i neveřejných seznamů a rejstříků, zejména:

  • Katastr nemovitostí
  • Obchodní rejstřík
  • Rejstřík trestů
  • Insolvenční rejstřík
  • Bodové hodnocení řidičů

Notářský zápis – exekuční titul

 


Rejstřík zástav a zástavní právo

Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti

Je-li sepsán notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, pak v případě nesplnění dluhu může být přímo nařízena exekuce, ani by předtím proběhlo soudní (nalézací) řízení. Jedná se proto o nástroj, který výrazně posiluje postavení věřitele.

Zástavní právo a Rejstřík zástav

Zápis zástavního práva do Rejstříku zástav posiluje postavení věřitele – právo tohoto věřitele se totiž uspokojuje přednostně před právy v Rejstříku zástav nezapsanými.

V naší kanceláři Vám poskytneme servis souvislosti se zřízením zástavního práva včetně zápisu zástavního práva do Rejstříku zástav.

Fúze, rozdělení a jiné přeměny společností

 


Naše kancelář má dlouholeté zkušenosti s prováděním všech typů přeměn společností, od tzv. zjednodušených až po přeměny s přeshraničním prvkem.

Rádi Vám i v této oblasti poskytneme komplexní právní servis, zahrnující mj. právní zhodnocení a přípravu celé struktury a harmonogramu přeměny, přípravu projektu přeměny a souvisejících listin, schválení přeměny orgány společností, vydání příslušných osvědčení, a následný zápis přeměny do obchodního rejstříku.

V případě přeměn se zahraničním prvkem jsme připraveni spolupracovat se zahraničním notářem i dalšími subjekty.

Dědictví, závět


Pozůstalostní řízení

Notář v pozůstalostním řízení vystupuje jako soudní komisař (jeho jednání je tedy jednáním soudu). Notáře si v tomto případě nelze zvolit.

Notář poté zajistí přepis nemovitostí v katastru. Ostatní majetek, včetně bankovních účtů, si dědicové vyřizují sami vždy u příslušných subjektů.

Délka pozůstalostního řízení záleží na konkrétních okolnostech, obvykle je věc vyřízena v řádu měsíců. K největším průtahům v řízení dochází, když se dědicové nedokáží dohodnout.

Závěti a jiná pořízení pro případ smrti

Pořízením pro případ smrti jsou zejména závěť a dědická smlouva. Závět notář ihned po jejím podpisu zaeviduje v centrální Evidenci vedené Notářskou komorou ČR. V případě úmrtí se její publikace automaticky založí do spisu jejího pořizovatele a není možná situace, že by se v případě úmrtí pořizovatele závěti/dědické smlouvy na ni zapomnělo nebo byla zničena osobou, která nemá na její existenci zájem.